WEDDING in TREND
Every great love starts with a great story

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

คงไม่เกินจริง หากจะบอกว่าคู่รักไหนๆ เมื่อมาถึง ปารีส ต้องขอ ไปถ่ายรูป Pre Wedding กับหอไอเฟล หนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส

นอกจาก วิวฉากหลังที่งดงาม และมีเสน่ห์ของหอไอเฟล แล้ว นกพิราบหลายสิบตัว ก็ชอบที่จะโบยบินมาเป็นตัวประกอบ ให้ได้ถ่ายรูปกันสวยๆด้วย

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

หากให้นึกถึง Paris wedding ใครๆ ก็ต้องนึกถึง ฉาก ถ่ายรูปสวย ที่เป็น Eiffel Tower ที่ตั้งตระหง่านกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักของคู่รัก

YOU MAY ALSO LIKE